برگزارکننده: مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 19 الی 21 مهر 1396
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک