برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی و تاولی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان رازی
زمان برگزاری: 1 الی 3 آذر 1396
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1396
مکان برگزاری: تهران، پژوهشگاه صنعت نفت